2021 මේ movies miss කරන්න එපා | Best Upcoming Movies in 2021

Best movies in 2021, 2021 Upcoming movies, 2021 Film Trailers, 2021 එන හොඳම චිත්‍රපටි


2021 Film Calendar is busy with movies postponed from 2020 and initially deliberate for 2021. On this episode of TV Nath Evaluations, I speak about 21 most anticipated movies in 2021. Marvel movies, DC movies, and a few promising movies are there reminiscent of Godzilla vs Kong, Black Widow, James Bond, Sherlock Holmes, Dune, and Suicide Squad.

See also  Let's watch everything I have ever made! - Celebrating 10,000 Hours in SFM

After being delayed till Might 21, 2021 from a November 2020 launch date because of the COVID-19 pandemic, Godzilla vs. Kong is scheduled to be launched concurrently in theatres and on HBO Max virtually two months earlier, on March 26, 2021.


See also  How Much Money Does Goldmines Telefilms Make From Youtube ADS ! 😱

All of the footages of movies and TV collection used in this video are for the aim of elaborating the evaluation used underneath truthful use coverage. Copyrights belong to the unique creators and the respective manufacturing homes.

2020 අවුරුද්දෙන් කල් ගිය චිත්‍රපටි සහ 2021 සඳහා සැලසුම් කරලා තිබුණු චිත්‍රපටි එක්ක, 2021 Film calendar එක බොහෝම පිරුණු එකක්. මේ evaluation එකේ මේ අවුරුද්දේ එන හොඳම චිත්‍රපටි 21ක් ගැන කතා කරනවා.

See also  പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ധരിക്കപ്പെടുവിൻ | BR SURESH BABU | Malayalam Short Message

TV Nath Evaluations | Sinhala Film Evaluations

Like My Fb Web page –
Observe on Instagram –

#2020Movies #sinhalaReviews #tvNathReviews


2021 මේ movies miss කරන්න එපා | Best Upcoming Movies in 2021

45 thoughts on “2021 මේ movies miss කරන්න එපා | Best Upcoming Movies in 2021”

  1. Ayiye Mata kiyannako transformers,Jurassic world,Pacific rim . power rangers….oya films realase dates tika kiyannako.
    Oya "prince of Persia"balala nattam balannako.supirima movie ekak.aniwaren mokakhari kiyala ryply ewanna

%d bloggers like this: